Ogłoszenie

Image and video hosting by TinyPic

#1 2009-02-19 17:18:10

 irkaaa:)

Hindustani

Zarejestrowany: 2009-01-12
Posty: 3124
Punkty: +17

Świadkowie Jehowy

Świadkowie Jehowy (pełna nazwa: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy, oficjalna nazwa prawna w Polsce: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy) – związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa i oczekujący na zbliżający się Armagedon. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, należącego do wyznań millenarystycznych.
Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1872 r. w Pensylwanii (USA). Obecnie liczy około 7,1 miliona członków, a najwyższa ich zeszłoroczna liczba wynosiła 7 124 443 aktywnych głosicieli na całym świecie. (2008)[2] [3].
Świadkowie Jehowy są znani z działalności ewangelizacyjnej i swoich publikacji (najbardziej znane: "Strażnica" oraz "Przebudźcie się!").

Prawdy wiary:

Biblia:: Świadkowie Jehowy wierzą, że wyłącznie Biblia jest Słowem Bożym (świadkowie przyjmują kanon protestancki, nie uznając za natchnione ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu – Nowego Testamentu uznają). Odrzucają Tradycję Apostolską oraz wszystkie inne pozabiblijne tradycje, trzymając się Biblii jako podstawy wszystkich swych wierzeń.
Bóg Świadkowie Jehowy wierzą w Jednoosobowego Boga, Jehowę i oddają tylko jemu cześć, jako jedynemu prawdziwemu Bogu. Nie wierzą, że Ojciec, Syn i Duch Święty są hipostazami Trójosobowego Boga (antytrynitaryzm).
Duch Święty: Wierzą, że jest czynną siłą Bożą, nieosobową energią, za pośrednictwem której Bóg wykonuje swoją wolę.
Jezus Chrystus: Wierzą, że jest jednorodzonym Synem Boga, pierwszą istotą stworzoną przez Boga. Dodatkowo:
że istniał On w postaci duchowej (podobnie jak Bóg i aniołowie) zanim został człowiekiem, do której to postaci powrócił po wstąpieniu do Nieba.
jego życie zostało przeniesione z Nieba do łona dziewicy Marii
jego złożone w ofierze doskonałe ciało ludzkie umożliwia wszystkim wierzącym dostąpienie zbawienia i życia wiecznego
od jesieni roku 1914 z upoważnienia Bożego króluje w Niebie (nad Ziemią zapanuje wkrótce i będzie nad nią panować przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie).
archanioł Michał, o którym mówi Biblia, jest Jezusem Chrystusem w swym bycie przedziemskim.
Abaddon, o którym wspomina Księga Apokalipsy to Jezus Chrystus.
uważają, że Jezus został zgładzony na palu męki, a nie na krzyżu.
Królestwo Boże: Wierzą, że Królestwo Chrystusa jest jedyną nadzieją dla ludzkości; będzie nim rząd znajdujący się w Niebie, złożony z Jezusa oraz 144 000 wybranych (pierwsze owce, których liczba nie jest jeszcze pełna), namaszczonych duchem chrześcijan; że już wkrótce zostanie zniszczony obecny zły system rzeczy ze wszystkimi ludzkimi rządami i religiami i zaprowadzi nowy system, w którym zapanuje sprawiedliwość i pokój. Pozostali zbawieni ludzie będą żyć w raju na przemienionej ziemi, na podobieństwo Adama i Ewy. Chrystus będzie Królem nad ziemią przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie.
Ziemia: Wierzą, że pierwotnym zamierzeniem Bożym wobec Ziemi było, aby cała Ziemia była zaludniona czcicielami Stwórcy i że Bóg nie zmienił swojego zamierzenia co do ludzi i Ziemi. Wierzą, że w momencie "końca systemu rzeczy", kiedy światowa wojna Armagedonu zniszczy zło tego świata i tych z ludzi, którzy nie spełniają wymagań Jehowy. Zbawione osoby będą cieszyć się życiem wiecznym jako doskonali ludzie i że wszyscy zmarli, zachowani w pamięci Bożej, zostaną wskrzeszeni, aby otrzymać sposobność zaznawania tych błogosławieństw.
Śmierć: Wierzą, że zmarli przestają istnieć (człowiek nie posiada duszy, która żyłaby po śmierci ciała, lecz jest "duszą żyjącą" – ciało i dusza są jednym); że nie odczuwają cierpień ani przyjemności w dziedzinie duchowej; że istnieją tylko w pamięci Boga i dlatego całą nadzieją człowieka na przyszłe życie jest zmartwychwstanie.
Zbawienie: Wierzą, że jest ono tym, co daje ratunek, ocalenie, wybawienie od śmierci lub niebezpieczeństwa. Jehowa, poprzez swego Syna, zapewni wszystkim prawdziwym chrześcijanom wybawienie z teraźniejszego, niegodziwego systemu rzeczy oraz wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. Dla wielkiej rzeszy wiernych sług Jehowy, żyjących w dniach ostatnich, zbawienie będzie oznaczać zachowanie życia w wielkim ucisku.
Dni ostatnie: Wierzą, że po 2520 latach od roku 607 p.n.e. czyli roku, który oni uznają za zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora II, czyli w roku 1914 nastąpiło niewidzialne wstąpienie Jezusa na tron w Niebie, od którego określają czas dni ostatnich tego złego systemu rzeczy czyli obecnych złych rządów na ziemi. Wierzą, że ludzie miłujący prawość ocaleją z nadchodzącej zagłady i będą mogli żyć na oczyszczonej Ziemi.
Oddzielenie od świata: Usilnie starają się nie należeć do obecnego świata, co według nich z wypowiedzi Jezusa miało być jedną z cech jego naśladowców. Starają się okazywać bliźnim szczerą miłość chrześcijańską, ale nie biorą udziału w życiu politycznym ani w służbie wojskowej, policyjnej czy innej służbie mundurowej mającej związek z walką lub użytkowaniem broni. Dbają o zaspokajanie potrzeb materialnych swoich rodzin oraz współwyznawców, ale unikają pogoni za dobrami materialnymi i sławą, a także za poszczególnymi rozrywkami.
Odstępstwo: Świadkowie Jehowy starają się żyć wg zasad biblijnych, gdyby jednak ktoś dopuścił się zachowania sprzecznego ze Słowem Bożym i nie okazał skruchy lub ustawicznie dopuszczał się takiego zachowania lub przestał zgadzać się z ich nauczaniem, a wobec powołania Komitetu Sądowniczego nie okazał skruchy, zostanie wykluczony ze społeczności, z możliwością powrotu, jeśli zmieni swoje postępowanie lub zdanie co do nauki Towarzystwa Strażnica (do czasu powrotu będzie traktowany jako odstępca, co oznacza unikanie z nim wszelkich kontaktów).
Armagedon:Według Świadków Jehowy, jest to nadchodząca powszechna "wojna w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga" (Ap 16:14,16). Określenie to odnosi się zwłaszcza do "miejsca [po grecku to'pon, tzn. stan, sytuacja]", gdzie ziemscy władcy polityczni są zgromadzani przeciwko Jehowie i Jego Królestwu pod władzą Jezusa Chrystusa. Wyrazem ich sprzeciwu ma być ogólnoświatowa akcja przeciwko świadkom Jehowy na Ziemi – widzialnym przedstawicielom Królestwa Bożego.
Babilon Wielki: "Ogólnoświatowe imperium religii fałszywej" – zaliczają się do niego wszystkie religie oprócz ich własnej. Ma być zniszczony przez Szkarłatną Bestię, tj. różne organizacje międzynarodowe w tym na czele z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Szkarłatna Bestia: Różne organizacje polityczne świata na czele z ONZ, które mają w czasach końca zniszczyć Babilon Wielki, a następnie mające zacząć prześladować "religię prawdziwą" tj. Świadków Jehowy.
144.000: Świadkowie Jehowy wierzą, że Bóg wybrał spośród ludzi 144 000 jako tzw. 'pierwsze owce', klasę ludzi nazywanych "Niewolnikiem wiernym i roztropnym" których Bóg natchnął swoim duchem, by kierowali jedyną prawdziwą religią. mają oni w przyszłości współkrólować z Jezusem Chrystusem przez 1000 lat w niebie po Armagedonie. Według Świadków Jehowy ci, którzy chcą trwać przy Chrystusie trzymają się nauk tych natchnionych ludzi. Są oni powoływani od czasów Chrystusa aż do dziś. Obecnie ich liczba oscyluje wokół ok. 8 tysięcy.


Organizacja i członkostwo:

Świadkowie Jehowy mają organizację zarządzaną w sposób określany przez nich jako teokratyczny; składają się na nią instytucje prawne i biura Oddziałów. Na instytucje prawne składa się "Pensylwańskie Biblijne i Traktatowe Towarzystwo Strażnica", do którego należą prawa autorskie publikacji świadków Jehowy, "Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica" zarządzające majątkiem oraz inne korporacje.
Nad kwestiami religijnymi czuwa Ciało Kierownicze Świadków Jehowy (liczba członków zmienia się, ale zwykle liczy ono kilkunastu członków), decydujące we wszystkich sprawach doktryny i organizacji. Ciału Kierowniczemu podlega 6 komitetów regionalnych, nadzorujących biura oddziałów z komitetami oddziałów na czele. Oddziały (obecnie 113) dzielą się na okręgi (kierowane przez nadzorców okręgów), które dzielą się z kolei na obwody (kierowane przez nadzorców obwodów). W obwodzie istnieje zwykle około 20 zborów (aktualnie na świecie jest ich 101 376), kierowanych przez starszych zboru i sług pomocniczych.
W naszym kraju biuro oddziału mieści się w Nadarzynie koło Warszawy. Podmiotem reprezentującym Świadków Jehowy w Polsce jest "Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce".
Według własnych statystyk, w sprawozdaniu za rok 2007 maksymalnie 6 957 852(przeciętnie: 6 691 790) głosicieli, tj. osób, które systematycznie prowadzą służbę kaznodziejską, ochrzczonych i nieochrzczonych w 101 376 zborach. W Polsce liczba ta w 2007 r. wyniosła maksymalnie 128 235 (przeciętnie: 126 967) w 1803 zborach. Szacuje się, że podczas jedynego w roku święta religijnego świadków Jehowy – Pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa, było obecnych w 2007 roku 17 672 443 ludzi na całym świecie. W Polsce 218 539 świadków Jehowy, osób zainteresowanych ich wiarą oraz innych zaproszonych.


Status religii oraz legalność:

Świadkowie Jehowy w Polsce od 31 stycznia 1990 roku są zarejestrowani jako związek wyznaniowy pod nazwą "Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce" pod nr 34.
Wiele międzynarodowych organizacji świeckich, także sądowniczych, uznaje ich jako znaną religię, obecnie w większości krajów świata są oni zarejestrowani jako legalny związek wyznaniowy. Czasami Świadkowie Jehowy w zależności od ustawodawstwa wymieniani są jako sekta. We Francji sąd uznał, że Świadkowie Jehowy są sektą, co nie zmieniło statusu prawnego twierdzącego, że są nadal zalegalizowanym związkiem wyznaniowym.
W Sądzie Najwyższym USA do końca 1998 r. toczyło się 71 spraw z udziałem świadków Jehowy, z których dwie trzecie skończyło wyrokiem korzystnym dla tego ruchu religijnego. Procesy przeciwko temu związkowi religijnemu toczą się także w Rosji (Moskwa) czy Gruzji.
Obecnie zakaz ich działalności obowiązuje w 30 krajach (m.in. Chiny, Turkmenistan, Korea Północna, Wietnam, Laos) oraz w państwach islamskich: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Oman, Katar, Bahrajn, Kuwejt, Egipt, Libia, Dżibuti, Tunezja, Maroko, Algieria, Somalia, Malediwy, Irak, Iran, Syria, Jordania, Komory, Afganistan, Uzbekistan, Erytrea – gdzie w 1994 roku odebrano im obywatelstwo i wiele z nich od tego czasu przebywa w więzieniach; oraz w innych krajach, jak: Singapur czy ostatnio Tadżykistan. Ogółem w/w krajach nastąpił w ciągu 2007 roku ponad 15% wzrost aktywnych wyznawców.


źródło: Wikipedia

***************************
Co Wy sądzicie o Świadkach Jechowy?
Spotkaliście może jakiegoś?

Ostatnio edytowany przez irkaaa:) (2009-04-04 16:37:30)


"I am the yearning that resides in a woman´s heart... that´s who I am"
Shah Rukh Khan

Offline

 

#2 2009-03-28 19:31:25

Beata

Gość

Re: Świadkowie Jehowy

ja tam nie mam nic przeciwko im - ale niech na siłę nie zmuszają ludzi do swojej wiary u mnie non stop chodzą po okolicy, rozdają książeczki, gazetki i na siłe starają się prowadzić dialog w drzwiach i zachęcić... już mnie to powoli denerwuje! nie rozumieją słowa NIE:(

Ostatnio edytowany przez Beata (2009-03-28 19:32:09)

 

#3 2009-03-28 20:28:46

najila

Bollymaniak

Zarejestrowany: 2007-05-02
Posty: 1947

Re: Świadkowie Jehowy

Ja znam osobiście kilku i mam wiedzę jakąś o tym.
A spotykam (a raczej zaczepiają mnie) dość często (min. 1 raz w roku) ;]

To co chcą przekazać jest nawet spoko, ale sposób jest tragiczny ;/

Offline

 

#4 2009-04-04 13:32:50

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

No to zeby rozwiac Wasze watpliwosci:) Sama jestem Swiadkiem Jehowy. Przeczytalam pierwszy post i musze powiedziec, ze jest bardzo rzeczowy i dosc dokladny biorac pod uwage informacje o nas. Co do metod dzialania - pewnie dla wielu moga one byc irytujace ale forma gloszenia jaka prowadzimy jest nakazem biblijnym, a jak zauwazylyscie Biblia jest niejako naszym przewodnikiem zyciowym i staramy sie dostosowywac do niej swoje postepowanie. To wszystko. Nie zarejestrowalam sie na tym forum, zeby prowadzic dzialalnosc gloszenia, bez obaw:) Gdybyscie mialy jakies pytania, to pytajcie na PW. Chce, zebyscie jednak wiedzialy, ze jestesmy takimi samymi ludzmi jak wszyscy. Poza nasza wiara mamy tez inne zainteresowania - chociazby moja obecnosc na tym forum jest tego przykladem.


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#5 2009-04-04 13:42:01

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 9096

Re: Świadkowie Jehowy

Priyanka3 napisał:

No to zeby rozwiac Wasze watpliwosci:) Sama jestem Swiadkiem Jehowy. Przeczytalam pierwszy post i musze powiedziec, ze jest bardzo rzeczowy i dosc dokladny biorac pod uwage informacje o nas. Co do metod dzialania - pewnie dla wielu moga one byc irytujace ale forma gloszenia jaka prowadzimy jest nakazem biblijnym, a jak zauwazylyscie Biblia jest niejako naszym przewodnikiem zyciowym i staramy sie dostosowywac do niej swoje postepowanie. To wszystko. Nie zarejestrowalam sie na tym forum, zeby prowadzic dzialalnosc gloszenia, bez obaw:) Gdybyscie mialy jakies pytania, to pytajcie na PW. Chce, zebyscie jednak wiedzialy, ze jestesmy takimi samymi ludzmi jak wszyscy. Poza nasza wiara mamy tez inne zainteresowania - chociazby moja obecnosc na tym forum jest tego przykladem.

To ja mam takie pytanie, z ciekawości Bo za dużo nie wiem.
W pierwszym poście przeczytałam, że Świadkowie Jehowy wierzą w Jezusa.
A czy jest coś w stylu spowiedzi? albo odprawianie mszy


http://33.media.tumblr.com/06defad8102ca4cc2c6b96c8b94a54c2/tumblr_n19zuaWWJS1qc58cto5_r1_250.gif

Offline

 

#6 2009-04-04 14:03:48

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

Nie uznajemy spowiedzi przed kaplanem, gdyz nie jest to biblijne. Zaden czlowiek nie ma wladzy odpuszczac grzechow drugiemu czlowiekowi - tylko sam Bog.
Co do mszy - spotykamy sie dwa razy w tygodniu na zebraniach, gdzie omawiamy zagadnienia biblijne. Jest tez modlitwa i spiewanie piesni.


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#7 2009-04-04 16:09:55

Beata

Gość

Re: Świadkowie Jehowy

Priyanka3 napisał:

Chce, zebyscie jednak wiedzialy, ze jestesmy takimi samymi ludzmi jak wszyscy. .

naturalnie, nikt nie twierdzi, że jest inaczej...ja jestem troszkę może "uprzedzona" ale naprawdę u mnie Świadkowie Jechowy pojawiają się bardzo często...  i wręcz narzucają swoją wiarę - nie twierdzę, że wszyscy tacy są... nie chciałam Cię obraźić Priyanka3 i bardzo się cieszę, że jesteś z nami na forum
może dzięki Tobie pozbędę się "uprzedzenia"...

a jeśli chodzi o spowiedź przed kapłanem, to popieram nie powinno tego być...tyle się teraz słyszy co Ci kapłani wyprawiają, oglądałam reportaż gdzie było pokazane, jak księża opowiadają sobie grzechy wiernych i wyśmiewali się z tego:( okropne, uważam ze to już nie jest ksiądz z powołania...

Ostatnio edytowany przez Beata (2009-04-04 16:12:40)

 

#8 2009-04-04 16:32:34

 Jutrzenka

Dobry dyskutant

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2007-07-15
Posty: 1832
Aktor: Hrithik
WWW

Re: Świadkowie Jehowy

Jeśli chodzi o spowiedź uszną, to chciałam tylko uściślić jedną kwestię

Priyanka3 napisał:

Zaden czlowiek nie ma wladzy odpuszczac grzechow drugiemu czlowiekowi - tylko sam Bog.

Masz rację, człowiek nie może sam z siebie komuś odpuszczać grzechów, ale ksiądz nie czyni tego swoją mocą, ale mocą Boga, dlatego właśnie wypowiada następująca formułę rozgrzeszenia: „Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Oznacza to więc, że to nie on odpuszcza grzechy, ale Bóg za jego pośrednictwem

Jutrzenka

Offline

 

#9 2009-04-04 17:20:14

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

Duzo tych pytan:)

Rzeczywiscie nie uczestniczymy w wyborach, bo...raz juz zaglosowalismy - na Krolestwo Boze. Wiem, ze to brzmi dziwnie ale tu nalezaloby omowic czym jest to Krolestwo itd. Poza tym z  biblii wyraznie wynika ze pierwsi chrzescijanie trzymali sie z dala od jakiejkolwiek polityki.

Jesli chodzi o matke Boza....jak najbardziej wierzymy w Marie, mamy dla niej duzy szacunek, wiemy, ze jest ona obecnie w niebie ale nie uwazamy jej za matke Boza tylko matke syna Bozego  Jezusa, bo jego tez za takowego uwazamy. Bog nie mial matki, tak samo jak nie mial poczatku i nikogo nad soba. Natomiast Jezus jest synem Bozym, dla nas tez mistrzem, wzorodawca i posrednikiem

Jesli chodzi o swieta...jedyne swieto jakie jest ustanowione w Biblii dla nasladowcow Jezusa to Pamiatka jego smierci. Bo tak naprawde tylko dzieki jego smierci i okupowi jaki zlozyl poprzez swoja smierc za ludzkosc mamy dzis mozliwosc wybawienia od grzechu. Czyli obchodzimy tylko to swieto. W tym roku przypada ono na 9 kwietnia (liczac wedlug kalendarza zydowskiego jest to 14 nissan). W dniu tym rozpamietujemy tamte wydarzenia,a wieczorem po zachodzie slonca (tak jak to bylo w czasie Ostatniej Wieczerzy) spotykamy sie na uroczystym zebraniu gdzie omawiamy w oparciu o Biblie tamte wydarzenia i symbolicznie uczestniczymy w Wieczerzy. Jest to dla nas bardzo wazne swieto.

Co nie znaczy ze przez wszystkie inne dni w roku sie umartwiamy:) Tak naprawde dla nas kazdy dzien jest swietem, bo dar zycia jest wystarczajacym powodem zeby sie radowac.

Jutrzenka napisał:

Jeśli chodzi o spowiedź uszną, to chciałam tylko uściślić jedną kwestię

Priyanka3 napisał:

Zaden czlowiek nie ma wladzy odpuszczac grzechow drugiemu czlowiekowi - tylko sam Bog.

Masz rację, człowiek nie może sam z siebie komuś odpuszczać grzechów, ale ksiądz nie czyni tego swoją mocą, ale mocą Boga, dlatego właśnie wypowiada następująca formułę rozgrzeszenia: „Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Oznacza to więc, że to nie on odpuszcza grzechy, ale Bóg za jego pośrednictwem

Jutrzenka

Znam ta formulke - kiedys sie tez spowiadalam.
Dopiero po dokladnej analizie Biblii zrozumialam, ze jest ona niebiblijna. Zreszta wsrod pierwszych chrzescijan takiej spowiedzi nie bylo

Aby nie pisać posta pod postem, używaj opcji Edytuj

Ostatnio edytowany przez Priyanka3 (2009-04-04 17:21:07)


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#10 2009-04-04 17:54:35

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

irkaaa:) napisał:

Priyanka3 napisał:

Duzo tych pytan:)

tak wiem ;)
bo ja strasznie ciekawska jestem :p a na co dzień nie mam możliwości zadania pytań komuś kto mógłby mi na nie odpowiedziec :P

Z tymi pytaniami to zartowalam:)

Chetnie odpowiem, na kazde na ktore bede potrafila. Nie chcialabym jednak, zebyscie odebraly to jako probe narzucania wlasnych przekonan, dlatego napisalam, ze prosciej bedzie pisac na PW. Nie chce nikogo urazic, a wiem, ze nie wszyscy maja tolerancyjny stosunek do nas.

A tak wogole, to ciesze sie, ze sie zarejestrowalam na tym forum - atmosfera jest super, naprawde!


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#11 2009-04-04 18:16:29

 irkaaa:)

Hindustani

Zarejestrowany: 2009-01-12
Posty: 3124
Punkty: +17

Re: Świadkowie Jehowy

ja myślę,że nikt tego tak nie będzie odbierał
Ja odbieram to jako poznanie nowego wierzenia,nowej religii - przynajmniej się czegoś dowiem z wiarygodnego źródła


"I am the yearning that resides in a woman´s heart... that´s who I am"
Shah Rukh Khan

Offline

 

#12 2009-04-04 18:54:32

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

irkaaa:) napisał:

ja myślę,że nikt tego tak nie będzie odbierał
Ja odbieram to jako poznanie nowego wierzenia,nowej religii - przynajmniej się czegoś dowiem z wiarygodnego źródła

To dobrze. Ja chociaz jestem Swiadkiem Jeowy tez staram sie przynajmniej ogolnie poznawac zasady innych religii.  W ten sposob latwiej jest mi rozumiec ludzi, dostrzegac ich potrzeby. Tak naprawde Bogu zalezy na kazddej jednostce ludzkiej - i to jest piekne!


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#13 2009-04-04 21:56:11

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 9096

Re: Świadkowie Jehowy

Nie wiedziałam nawet, że Świadkowie Jehowy nie mogą uczestniczyć w wyborach. W takim razie macie niektóre problemy z głowy

A jak u Was jest z niedzielą? W końcu według Bibli to dzień święty. Bóg wtedy odpoczywał. Czy jakoś szczególnie ją obchodzicie?


http://33.media.tumblr.com/06defad8102ca4cc2c6b96c8b94a54c2/tumblr_n19zuaWWJS1qc58cto5_r1_250.gif

Offline

 

#14 2009-04-04 22:01:07

Luthien

Fan Bollywoodu

5737356
Zarejestrowany: 2008-01-02
Posty: 770
Punkty: +1
Aktorka: Konkona Sen Sharma
Aktor: Kunal Kapoor i Saif Ali Khan
Duet: Pan Darcy i Paulinka :)

Re: Świadkowie Jehowy

Priyanka3 napisał:

Duzo tych pytan:)

Rzeczywiscie nie uczestniczymy w wyborach, bo...raz juz zaglosowalismy - na Krolestwo Boze. Wiem, ze to brzmi dziwnie ale tu nalezaloby omowic czym jest to Krolestwo itd. Poza tym z  biblii wyraznie wynika ze pierwsi chrzescijanie trzymali sie z dala od jakiejkolwiek polityki.

Jesli chodzi o matke Boza....jak najbardziej wierzymy w Marie, mamy dla niej duzy szacunek, wiemy, ze jest ona obecnie w niebie ale nie uwazamy jej za matke Boza tylko matke syna Bozego  Jezusa, bo jego tez za takowego uwazamy. Bog nie mial matki, tak samo jak nie mial poczatku i nikogo nad soba. Natomiast Jezus jest synem Bozym, dla nas tez mistrzem, wzorodawca i posrednikiem

Jesli chodzi o swieta...jedyne swieto jakie jest ustanowione w Biblii dla nasladowcow Jezusa to Pamiatka jego smierci. Bo tak naprawde tylko dzieki jego smierci i okupowi jaki zlozyl poprzez swoja smierc za ludzkosc mamy dzis mozliwosc wybawienia od grzechu. Czyli obchodzimy tylko to swieto. W tym roku przypada ono na 9 kwietnia (liczac wedlug kalendarza zydowskiego jest to 14 nissan). W dniu tym rozpamietujemy tamte wydarzenia,a wieczorem po zachodzie slonca (tak jak to bylo w czasie Ostatniej Wieczerzy) spotykamy sie na uroczystym zebraniu gdzie omawiamy w oparciu o Biblie tamte wydarzenia i symbolicznie uczestniczymy w Wieczerzy. Jest to dla nas bardzo wazne swieto.

Co nie znaczy ze przez wszystkie inne dni w roku sie umartwiamy:) Tak naprawde dla nas kazdy dzien jest swietem, bo dar zycia jest wystarczajacym powodem zeby sie radowac.

Jutrzenka napisał:

Jeśli chodzi o spowiedź uszną, to chciałam tylko uściślić jedną kwestię

Priyanka3 napisał:

Zaden czlowiek nie ma wladzy odpuszczac grzechow drugiemu czlowiekowi - tylko sam Bog.

Masz rację, człowiek nie może sam z siebie komuś odpuszczać grzechów, ale ksiądz nie czyni tego swoją mocą, ale mocą Boga, dlatego właśnie wypowiada następująca formułę rozgrzeszenia: „Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Oznacza to więc, że to nie on odpuszcza grzechy, ale Bóg za jego pośrednictwem

Jutrzenka

Znam ta formulke - kiedys sie tez spowiadalam.
Dopiero po dokladnej analizie Biblii zrozumialam, ze jest ona niebiblijna. Zreszta wsrod pierwszych chrzescijan takiej spowiedzi nie bylo

Aby nie pisać posta pod postem, używaj opcji Edytuj

co rozumiesz przez pojęcie 'niebiblijna'?

Ostatnio edytowany przez Luthien (2009-04-04 22:03:59)


http://img185.imageshack.us/img185/1407/01dfcrop.jpg

Offline

 

#15 2009-04-04 23:52:49

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

Przeczytalam cala Biblie juz kilkakrotnie. I nie tylko przeczytalam ale tez przeanalizowalam.I moge z cala odpowiedzialnoscia stwierdzic czy cos jest na Biblii oparte czy nie. A z cala pewnoscia z Biblii wynika, ze chociazby pierwsi chrzescijanie trzymali sie z dala od polityki , nie uznawali swiat, ktore mialy podloze poganskie, Boga traktowali jako jedynego Stworce i Wzorodawce, z ktorym nikt inny nie moze sie rownac, a Jezusa uwazali za jego syna ktory przyszedl na ziemie po to by odkupic ludzkosc ale takze po to by pozostawic wzor jak nalezy postepowac by zyskac Boze uznanie.Biblia odpowiada na wiele pytan - nie sposob zawrzec tego w jednym poscie. Najwazniejsze jest to ze jest wiarogodna i spojna. I dlatego tak jej ufam

A co do niedzieli...dla Swiadkow Jehowy nie ma znaczenia dzien tygodnia - tak jak wspominalam wczesniej - kazdy dzien jest swiety. I wazne jest to zeby przezyc go tak zeby przyniesc chwale Bogu i i jednoczesnie samemu byc szzesliwym. Jest to duzo lepsze od przekonywania samego siebie ze jeden dzien w tygodniu jest wazniejszy, bo Bog tego od nas oczekuje:)

Aby nie pisać posta pod postem, używaj opcji Edytuj


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#16 2009-04-05 17:02:17

Luthien

Fan Bollywoodu

5737356
Zarejestrowany: 2008-01-02
Posty: 770
Punkty: +1
Aktorka: Konkona Sen Sharma
Aktor: Kunal Kapoor i Saif Ali Khan
Duet: Pan Darcy i Paulinka :)

Re: Świadkowie Jehowy

dalej nie rozumiem wytłumaczenia słowa 'niebiblijny', nie rozumiem tego, że słowa zawarte w Piśmie św. są niebiblijne.
Czy słowa też odnoszące się w jakiś sposób do spowiedzi: "Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20,23)  też są niebiblijne?


http://img185.imageshack.us/img185/1407/01dfcrop.jpg

Offline

 

#17 2009-04-05 23:08:54

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

ok:) Sprubuje Wam to wyjasnic ale juz nie dzisiaj. Pozno wrocilam do domu i jestem skonana. Jutro.

...znalazlam ciekawy artykul rzucajacy troszke swiatla na temat spowiedzi indywidualnej - zacytuje fragment. Jesli naprawde chcecie sie cos wiecej dowiedziec to prosze,  piszcie na PW. Nie sadze, zeby wszystkim odpowiadala taka forma jak teraz.  Naprawde nie zalezy mi zeby kogos urazic  a mam swiadomosc tego, ze pewne rzeczy o ktorych bede musiala wspomniec przy wielu Waszych pytaniach nie wszystkim beda odpowiadac. Poza tym nie jest to forum poswiecone dzialalnosci kaznodziejskiej tylko bardziej przyziemnym rzeczom:) Sorki

...Jak wobec tego należy rozumieć werset z Ewangelii według Jana 20:22, 23, używany na poparcie katolickiej tajnej spowiedzi? Według katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia tekst ten brzmi: „Po tych słowach [Jezus] tchnął na nich i powiedział im: ‚Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane’.”
Zauważmy, że w tym wersecie nie ma ani słowa o tajnej spowiedzi. W oficjalnym piśmie katolickim, The Question Box, wydawanym przez księdza Bertranda L. Conwaya, można znaleźć następujące wyznanie: „W Biblii nigdzie nie ma wyraźnej wzmianki o spowiedzi”, jednakże autor dodaje: „Sam Chrystus dał w tej sprawie Boskie przykazanie, upoważniając swych apostołów do odpuszczenia i zatrzymywania grzechów”. Jeżeli jednak Chrystus rzeczywiście nakazał tymi słowami praktykowanie spowiedzi, to dlaczego Biblia nic nie wspomina o tym, żeby apostołowie podczas swej działalności kaznodziejskiej wysłuchiwali czyjejś spowiedzi i odpuszczali grzechy?
Co więc miał na myśli Jezus, kiedy mówił o odpuszczaniu i zatrzymywaniu grzechów? Najwidoczniej chodziło mu o następującą sprawę: ponieważ warunki, które trzeba spełnić, żeby uzyskać od Boga przebaczenie grzechów, są zapisane w Biblii, więc apostołowie, pod kierownictwem ducha świętego, mogli orzec, czy dany człowiek spełnił te warunki, i na podstawie tego stwierdzenia mogli potem oświadczyć, czy Bóg mu odpuścił, czy też nie.
Jest rzeczą godną uwagi, że instytucja tajnej spowiedzi istnieje w kościele katolickim stosunkowo od niedawna. W piśmie Question Box czytamy: „W kościele wschodnim i w kościele zachodnim instytucja spowiedzi istnieje od XII wieku”. Natomiast pierwsi chrześcijanie, którzy kierowali się Biblią — jak o tym wspomina wielu historyków — nie znali tej instytucji.
Bliższe zbadanie tej sprawy ujawnia, że tajna spowiedź jest instytucją niebiblijną

Aby nie pisać posta pod postem, używaj opcji Edytuj


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#18 2009-04-06 18:47:21

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 9096

Re: Świadkowie Jehowy

Priyanka3 napisał:

Zauważmy, że w tym wersecie nie ma ani słowa o tajnej spowiedzi. W oficjalnym piśmie katolickim, The Question Box, wydawanym przez księdza Bertranda L. Conwaya, można znaleźć następujące wyznanie: „W Biblii nigdzie nie ma wyraźnej wzmianki o spowiedzi”, jednakże autor dodaje: „Sam Chrystus dał w tej sprawie Boskie przykazanie, upoważniając swych apostołów do odpuszczenia i zatrzymywania grzechów”. Jeżeli jednak Chrystus rzeczywiście nakazał tymi słowami praktykowanie spowiedzi, to dlaczego Biblia nic nie wspomina o tym, żeby apostołowie podczas swej działalności kaznodziejskiej wysłuchiwali czyjejś spowiedzi i odpuszczali grzechy?

Biblia jest to Nowy i Stary testament. Nowy Testament głównie składa się z samych Ewangelii i listów.
Stary Testament był pisany wcześniej, więc to logiczne że nie ma tam wzmianki o spowiedzi.

Co do samego tego wersetu: ma artykuł rację, że nie ma w nim wzmianki o spowiedzi tajnej.
Ale z samego wersetu wynika fakt możliwości odpuszczania grzechów.

Moim zdaniem Kościół stworzył "spowiedź" aby każdemu z osobna pomóc i odpuszczać grzechy.

Jakby to wyglądało jakby każdy zgromadził się w kościele, ksiądz wychodzi na ambone i bez słuchania grzechów (bo nie ma jak) odpuszczał grzechy. Napewno byłoby to wygodne dla niektórych ale inni czuliby się że mało im poświęca się uwagi 

Dlatego Kościół taką instytucję jak spowiedz przy konfesjonale stworzył.
Poza tym to zależy od księdza po drugiej stronie, czasem wyjawienie grzechów i zwykła rozmowa mogą pomóc i być dla penitenta czymś więcej niż tylko "regułką".

Moim zdaniem Kościół tym samym pokazał że nie traktuje wszystkich ogólnikowo, tylko pochyla się nad każdą owieczką.


http://33.media.tumblr.com/06defad8102ca4cc2c6b96c8b94a54c2/tumblr_n19zuaWWJS1qc58cto5_r1_250.gif

Offline

 

#19 2009-04-06 19:02:51

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

Rzecz w tym ze kiedy mowa o chrzescijanach to chodzi tylko o Nowy Testament. A to wlasnie wsrod pierwszych chrzescijan spowiedzi indywidualnej nie bylo. Gdyby taka cieszyla sie Bozym uznaniem, to na pewno powiedzialby o tym pan Jezus. Zreszta spowiedz takowa zostala wprowadzona dopiero bodajze w XIIw. A chrystianizm pojawil sie duzo wczesniej. Poza tym tak jak powiedzialam,ten artykul  to tylko zalazek wiedzy, ktora jest duzo pelniejsza w tej kwestii:)


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#20 2009-04-06 19:36:58

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 9096

Re: Świadkowie Jehowy

Priyanka3 napisał:

Rzecz w tym ze kiedy mowa o chrzescijanach to chodzi tylko o Nowy Testament. A to wlasnie wsrod pierwszych chrzescijan spowiedzi indywidualnej nie bylo. Gdyby taka cieszyla sie Bozym uznaniem, to na pewno powiedzialby o tym pan Jezus. Zreszta spowiedz takowa zostala wprowadzona dopiero bodajze w XIIw. A chrystianizm pojawil sie duzo wczesniej. Poza tym tak jak powiedzialam,ten artykul  to tylko zalazek wiedzy, ktora jest duzo pelniejsza w tej kwestii:)

To dalej nie wiem jak spowiedz ma się odbywać... Jeśli Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii, to być musi odpuszczanie grzechów. Tylko chodzi o formę. Kościół wymyślił taką formę przy konfesjonale ze względów które już pisałam w poprzednim poście.

Co do spowiedzi sam Pan Jezus w Objawieniach u siostry Faustyny Kowalskiej mówi o spowiedzi (1931-1938) ale nie wiadomo jak ma się to odbywać. Tzn. nie mówi o tym jak spowiedź ma wyglądać ale o spowiedzi wspomina.

Tutaj wkleje fragment jego orędzia:

“W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza (w tym dniu) przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym, otwarte wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociaż grzechy jej były jako szkarłat. Dz. 699."

Tutaj źródło skąd to wzięłam: dom-faustyny.pl


http://33.media.tumblr.com/06defad8102ca4cc2c6b96c8b94a54c2/tumblr_n19zuaWWJS1qc58cto5_r1_250.gif

Offline

 

#21 2009-04-06 19:45:19

 Jutrzenka

Dobry dyskutant

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2007-07-15
Posty: 1832
Aktor: Hrithik
WWW

Re: Świadkowie Jehowy

Ja krótko ustosunkuję się do wcześniejszych Twoi wypowiedzi Priyanka3 - żeby pokazać, jak kwestie o których tu rozmawiamy pojmuje ja osobiście

Priyanka3 napisał:

Jesli chodzi o matke Boza....jak najbardziej wierzymy w Marie, mamy dla niej duzy szacunek, wiemy, ze jest ona obecnie w niebie ale nie uwazamy jej za matke Boza tylko matke syna Bozego  Jezusa, bo jego tez za takowego uwazamy. Bog nie mial matki, tak samo jak nie mial poczatku i nikogo nad soba. Natomiast Jezus jest synem Bozym, dla nas tez mistrzem, wzorodawca i pośrednikiem

W naszym rozumieniu Matka Boga a Matka Syna Bożego to jedno i to samo, bo Jezus jest Bogiem. Istotne jest też to, jak się rozumie tutaj słowo „matka”. Maria nie poczęła Jezusa ze związku z mężczyzną, więc nie jest ona matką w takim sensie, jak nasze mamy dla nas. Jest Matką, bo za sprawą Ducha Świętego w Jej ciele począł się Jezus – „przyjął Ciało z Marii Dziewicy”. W takim kontekście możną bez problemu nazywać Marię Matką Boga.

Priyanka3 napisał:

Jesli chodzi o swieta...jedyne swieto jakie jest ustanowione w Biblii dla nasladowcow Jezusa to Pamiatka jego smierci.

Ja uważam, że Biblia mówi także o innych świętach. Święta jakie my obchodzimy są upamiętnieniem poszczególnych etapów życia Jezusa. Do tych etapów należy m.in.: narodzenie Jezusa (jest w Biblii), chrzest (jest w Biblii), Przemienienie Pańskie (jest w  Biblii), Niedziela Palmowa (jest w Biblii), Śmierć i Zmartwychwstanie (jest w Biblii). Wydarzenia te są więc umieszczona w konkretnych okresach roku liturgicznego po to, aby przez cały rok móc przeżywać całe życie Jezusa – bo przecież Jego życie to nie tylko Śmierć, ale m.in. wszystkie te wydarzenia, które wymieniłam wyżej.

Priyanka3 napisał:

A z cala pewnoscia z Biblii wynika, ze chociazby pierwsi chrzescijanie trzymali sie z dala od polityki

To bym też inaczej zinterpretowała Jezus nie przeciwstawia się polityce, nie przekreśla jej, bo to jest część porządku społecznego, a Jezus przychodzi właśnie po to, aby przywrócić owy porządek. W kwestii postawy Jezusa wobec polityki istotna może być następująca Jego wypowiedź: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21). Jezus nic nie mówi o tym, aby zaniechać obowiązków wobec władzy państwowej, co moim zdaniem można zinterpretować jako Jego postawę wobec polityki wyznaczająca tym samym to jaką postawę powinni zająć chrześcijanie.

Priyanka3 napisał:

A co do niedzieli...dla Swiadkow Jehowy nie ma znaczenia dzien tygodnia - tak jak wspominalam wczesniej - kazdy dzien jest swiety. I wazne jest to zeby przezyc go tak zeby przyniesc chwale Bogu i i jednoczesnie samemu byc szzesliwym. Jest to duzo lepsze od przekonywania samego siebie ze jeden dzien w tygodniu jest wazniejszy, bo Bog tego od nas oczekuje:)

Masz rację, każdy dzień jest święty, bo ustanowiony jest przez Boga, mimo to Bóg wyznaczył jeden dzień, w którym człowiek miał Mu oddawać cześć w sposób szczególny. Już w opisie stworzenia świata jest wzmianka o tym, że Bóg po dziele stworzenia odpoczął. Na tej podstawie wyznaczono właśnie szabat jako dzień święty a o tym, że dzień ten Bóg nakazał traktować w sposób szczególny mamy powiedziane m.in. w tekście o nadaniu Dziesięciu Przykazań:
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty” (Wj 20, 8-11; por. Pwt 5, 13).

Chrześcijanie podobnie jak Żydzi mają taki dzień. Różnica jest tylko taka, że dla Żydów jest to szabat (przypadający w sobotę) a dla nas Niedziela, jako pamiątka zmartwychwstania Jezusa.

Jeśli chodzi o spowiedź i o pytanie Luthien, czy werset z J 20, 23 też jest niebiblijny, to myślę, że zamieszczony przez Ciebie artykuł nie odpowiada na to pytanie. Tu jest tylko mowa o tym, że sama instytucja spowiedzi usznej nie jest biblijna, ale nie można mówić, że niebiblijna jest spowiedź w ogóle (przy pośrednictwie kapłana). Poza tym, słowa Jezusa jakie mówi do Apostołów o odpuszczaniu i zatrzymywaniu grzechów, są wyraźnych dowodem na to, że nakazuje im czynienia tego, a to, że nie ma wspomniane o tym, aby Apostołowie robili to, nie jest żadnym podważeniem sensu słów Jezusa rozumianych w kontekście spowiedzi. Podsumowując myślę, że o ile spowiedź uszna faktycznie nie jest instytucją o której wprost mówi Biblia, o tyle biblijny jest sam nakaz spowiedzi w której pośrednikami między Bogiem a człowiekiem są Apostołowie - a w odniesieniu do naszych czasów: kapłani

I jeszcze jedno pytanie - napisz proszę, z jakiego przekładu Pisma Świętego korzystają Świadkowie Jehowy ?

Nie przejmuj się tym, że swoimi wypowiedziami kogoś urazisz Myślę, że osoby wypowiadające się tu, traktują to jedynie jako wymianę swoich spostrzeżeń i przedstawienia swojego punktu widzenia na jakiś temat Tym samym, moim zdaniem - nie ma to żadnych minusów, ale stanowi ciekawy temat dyskusji

Ps. Priyanko3 - aby nie pisać w krótkim czasie posta pod postem, używaj opcji Edytuj

Jutrzenka

Offline

 

#22 2009-04-06 21:00:00

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

Ok. Tak naprawde rozne rozumienie zagadnien o ktorych rozmawiamy bierze sie stad, ze Swiadkowie Jehowy staraja sie w jak najpelniejszej mierze nasladowac pierwszych chrzescijan. Dlatego dokladnie analizuja Bibli w kontekscie roznych faktow (historycznych, archeologicznych itp ale rowniez w oparciu o najstarsze dostepne zrodla kopii biblijnych. Jest to proces ciagly. Kosciol katolicki z kolei obudowal Biblie wieloma naukami ustanowionymi przez klase kaplanska. Stad takie Twoje postrzeganie chociazby odpowiednikow swiat. Jest wiele nauk w kosciele, ktore pochodza chociazby z czasow poganskich i do tego Kosciol powoli zaczyna sie przyznawac. A ludziom w  wiekszosci przypadkow to nie przeszkadza,. Kiedy przeczytacie ostatnie slowa w Biblii wyraznie jest tam powiedziane jak Bog zapatruje sie na dodawanie czegos do Slowa badz odejmowanie z niego. Traktujemy to bardzo powaznie. Jedna z rzeczy,ktore Kosciol katolicki niejako pozmienial  jest chociazby Dekalog.  Juz samo to pokazuje, ze nie do konca trzyma sie on nauk biblijnych. Pan Jezus kiedy zyl na ziemi mowil o wielu rzeczach - nie sposob teraz przytoczyc kazdej. I byly to proste wypowiedzi. Rozumial je najprostszy czlowiek jesli jego serce bylo odpowiednio przysposobione. Swoim postepowaniem tez dal przyklad. Jest chociazby taka sytuacja opisana w Biblii gdzie Jezusa chca obwolac krolem ale on wtedy uchodzi - nie chce sie wiazac z polityka. Tak wlasnie rozumieli to pierwsi chrzescijanie - dlatego nawet historia podaje, ze nikt z nich nie piastowal urzedow politycznych. Nie byli tez zolnierzami. Dla nas jest to wyrazna wskazowka. To w kwestii polityki. Takich kwestii jest wiele.
Kazda by nalezalo omawiac z osobna i dosc doglebnie, zeby byla w pelni zrozumiala. To, ze wiele kosciolow roznie rozumie Biblie jest faktem ale tak naprawde, kiedy przyjechalam do Irlandii i poznalam ludzi roznych wyznan chrzescijanskich - tutaj jest duzo protestantow roznej ,,masci,, zobaczylam jak daleko Katolicyzm od niej odbiega. Nie probuje w tej chwili oceniac niczyjej wiary czy duchowosci - podaje tylko, jak nauki koscielne odbiegly od wzorcow z I wieku.
Poruszony zostal watek niedzieli jako dnia siodmego kiedy to Stworca po stwarzaniu odpoczal. Tutaj nalezaloby sie zastanowic czy dzien siodmy to dzien literalny, czy jakis wiekszy okres czasu. Skoro u jednych jest to sobota a u innych niedziela to kto ma racje. I nakaz dnia sabatowego obowiazywal w Prawie Mojzeszowym - zachodzi wiec pytanie czy chrzescijan to Prawo obowiazuje czy nie itd.
Kwestia Marii - nie mozemy pojmowac jej tak samo, bo Kosciol katolicki uznaje Trojce - my nie. Dla nas Jezus nie jest Bogiem tylko synem Bozym. I jako taki mial matke chociaz rzeczywiscie nie poczela ona z mezczyzny, Co nie zmienia faktu, ze byla normalna bogobojna kobieta, ktora przezyla swoje zycie a potem umarla jak kazdy. I tak naprawde Trojca nie ma poparcia w Biblii chociaz Kosciol opiera sie na kilku wersetach probujac to motywowac. Pamietam, kiedy mieszkala jeszcze w Polsce mialam bardzo ciekawa rozmowe na ten temat z ksiedzem. Niestety, nie potrafil mi odpowiedziec na pytanie jak rozumiec biblijne slowa, ze Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przeciez jako osoba Trojcy nie powinien miec on poczatku, podobnie jak Bog.
I tak bym mogla w nieskonczonosc....
A co do przekladu Biblii...od kilku lat poslugujemy sie przekladem Nowego Swiata, ktory wydali Swiadkowie Jehowy ale wczesniej korzystalismy tak z przekladow protestanckich jak i katolickich. Sama mam w domu przeklad Biblii Tysiaclecia - II wydanie, gdzie jeszcze imie Boze wystepuje we wszystkich miejscach gdzie bylo ono pierwotnie. I przeklad ten zostal zatwierdzony przez zyjacego wowczas kardynala Wyszynskiego. Co sie zmienilo od tamtego czasu, ze imie to zostalo przez Kosciol calkowicie usuniete?
Itd. itd.Chyba nie do konca mi wyszlo z ta edycja:) Nie wiem czy Cie dobrze zrozumialam...

Ostatnio edytowany przez Priyanka3 (2009-04-06 21:08:49)


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#23 2009-04-06 22:24:24

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 9096

Re: Świadkowie Jehowy

Dzięki Priyanka3 za informacje, bardzo ciekawe

Co do tego że Jezus jest Synem Boga to w Kościele też o tym jest
Np. tutaj:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen

Ale z drugiej strony że jest "Bogiem Prawdziwym z Boga prawdziwego"

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca [i Syna] pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.


A swoją drogą, która z tych modlitw była wcześniej?


http://33.media.tumblr.com/06defad8102ca4cc2c6b96c8b94a54c2/tumblr_n19zuaWWJS1qc58cto5_r1_250.gif

Offline

 

#24 2009-04-06 22:39:52

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

Svasti napisał:

Dzięki Priyanka3 za informacje, bardzo ciekawe

Co do tego że Jezus jest Synem Boga to w Kościele też o tym jest
Np. tutaj:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen

Ale z drugiej strony że jest "Bogiem Prawdziwym z Boga prawdziwego"

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca [i Syna] pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.


A swoją drogą, która z tych modlitw była wcześniej?

Nie wiem, ktora byla wczesniejsza ale tak jednej jak i drugiej autorem jest Kosciol, a nie Biblia


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#25 2009-04-07 00:07:56

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 9096

Re: Świadkowie Jehowy

To ja już doczytałam, która z modlitw była pierwsza

Pierwsza modlitwa to jest Skład Apostolski odmawiany w Kościele Katolickim, anglikanizm i protestanckim, tu porównanie obu:
Skład Apostolski - porównanie

Sięga  podobno czasów apostolskich, ale  forma aktualna jest z początków VI wieku.
Tutaj fragment apokryfu z około 150 r: - List apostołów zawiera sformułowania obecne w 1, 2, 8, 9 i 10 artykule Credo:

“Wierzę w Ojca, Pana wszechświata,

I w Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego,

I w Ducha Świętego Pocieszyciela,

I w święty Kościół,

I w odpuszczenie grzechów” (Denz. 1).

Może się na tym wzorowali, kto wie Dopiero w IV w. zmieniono na tą aktualną. Tu ciekawa stronka skąd to wzięłam: Skład Apostolski

Natomiast druga modlitwa - to już jest Credo ściśle stworzone przez Kościół na soborze w 381 roku.


http://33.media.tumblr.com/06defad8102ca4cc2c6b96c8b94a54c2/tumblr_n19zuaWWJS1qc58cto5_r1_250.gif

Offline

 

#26 2009-04-07 16:00:56

pawo12

Bywalec

Skąd: Łódź
Zarejestrowany: 2008-02-24
Posty: 531

Re: Świadkowie Jehowy

Mnie się jedna rzecz szczególnie nie podoba w wierze Świadków Jehowy - odrzucanie istnienia duszy nieśmiertelnej. Podstawa wszystkich religii na świecie to właśnie ona, natomiast Świadkowie twierdzą, że to pogański pogląd - mam kilku znajomych, którzy są w tej wierze i nieraz z nimi rozmawiam, bo staram się poznać wszelkie religie i poglądy. Czy ktoś tego chce, czy nie, człowiek składa się z nieśmiertelnej duszy i ciała. Nie wspomnę już o reinkarnacji - nie jestem wogóle chrześcijaninem i dla mnie reinkarnacja to coś oczywistego, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego Świadkowie Jehowy twierdzą, że duszy nie ma.

Offline

 

#27 2009-04-08 12:25:33

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 9096

Re: Świadkowie Jehowy

Może w nieśmiertelną dusze nie wierzą, ale jeśli dobrze to wydedukowałam wierzą w Zbawienie


http://33.media.tumblr.com/06defad8102ca4cc2c6b96c8b94a54c2/tumblr_n19zuaWWJS1qc58cto5_r1_250.gif

Offline

 

#28 2009-04-08 18:52:51

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

Wyjasnie jak to u nas jest z dusza, zbawieniem itp ale moze pozniej albo dopiero jutro . Po prostu jestem teraz zajeta  i nie moge poswiecic wiecej czasu. Sorki. Pozdrawiam!


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 

#29 2009-04-08 19:01:44

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 9096

Re: Świadkowie Jehowy

Priyanka3 napisał:

Wyjasnie jak to u nas jest z dusza, zbawieniem itp ale moze pozniej albo dopiero jutro . Po prostu jestem teraz zajeta  i nie moge poswiecic wiecej czasu. Sorki. Pozdrawiam!

Dobra, nie ma sprawy


http://33.media.tumblr.com/06defad8102ca4cc2c6b96c8b94a54c2/tumblr_n19zuaWWJS1qc58cto5_r1_250.gif

Offline

 

#30 2009-04-22 17:23:00

 Rahul

Fan Bollywoodu

Skąd: Gorzów wlkp
Zarejestrowany: 2009-03-22
Posty: 432
Aktorka: PREITY ZINTA, RANI MUKHERJEE
Aktor: HRITHIK ROSHAN,SHAH RUKH KHAN
Duet: PREITY ZINTA,HRITHIK ROSHAN

Re: Świadkowie Jehowy

ja też często spotykam świadków JEHOWY bo oczywiście zaczepiają na ulicy jak idę do kolegi ostatnio mnie się pytali czy będzie koniec świata odpowiedziałem że za kilka miliardów lat wybuchnie słońce jest to potwierdzone naukowo oczywiście my tego nie do żyjemy a skąd to wiem bo oglądam taki program jak DISCOVERY


http://i35.tinypic.com/xmucee.jpg

Offline

 

#31 2009-04-24 21:17:22

Priyanka3

Bollyamator

10951556
Skąd: Belfast
Zarejestrowany: 2009-04-01
Posty: 51
Aktorka: Priyanka Chopra
Aktor: John Abraham

Re: Świadkowie Jehowy

Nie bylo mnie dlugo na forum... Potrzebuje jeszcze chwilke...sorki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie!


http://x.screeny.pl/ga8316/4aacf075ea124a24f5994810/pig.jpg

Offline

 
Copyright © www.bollywood.pun.pl

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
chińskie sklepy internetowe